Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Verleye Schoonmaak aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Verleye Schoonmaak is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten voorbehouden

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Verleye Schoonmaak.

Niet aansprakelijk voor schade

Verleye Schoonmaak kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Verleye Schoonmaak is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Woord- en beeldmerken beschermd

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Verleye Schoonmaak tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verleye Schoonmaak is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Terug naar Homepage